Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1DomsTattoo Design: 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdrachtverstrekt aan Doms Tattoo Design tot het laten aanbrengen van een tatoeage ofpiercing alsook die door Doms Tattoo Design wordt behandeld of aan wie DomsTattoo Design producten of diensten levert. 1.3 Overeenkomst : elkeovereenkomst tussen Doms Tattoo Design en Opdrachtgever tot levering vanproducten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van eentatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DomsTattoo Design en Opdrachtgever, waarbij Doms Tattoo Design als (potentieel)verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van dezeAlgemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemmingvan Doms Tattoo Design worden afgeweken.

2.2 Alleleveringen van producten en/of diensten door Doms Tattoo Design worden zonderenige uitzondering geleverd door Doms Tattoo Design en nimmer door deafzonderlijk handelende personen die door of namens Doms Tattoo Design zijningeschakeld.

2.3 DeOpdrachtgever die een Overeenkomst met Doms Tattoo Design aangaat gaatuitdrukkelijk akkoord met deze door Doms Tattoo Design gehanteerde Algemene Voorwaarden

3. Eigen verantwoording en eigen risico 

3.1 Alleopdrachten van Opdrachtgever aan Doms Tattoo Design worden verstrekt ondereigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Dooropdracht te geven aan Doms Tattoo Design tot het aanbrengen van een tatoeage,of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijnmet alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische,psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat dedoor of namens Doms Tattoo Design aangebrachte lichaamsversieringen nooitvolledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Dooropdracht te geven aan Doms Tattoo Design tot het aanbrengen van een tatoeage,piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevensdat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm vanallergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins enniet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of Cof anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijzede gezondheid van de medewerkers van Doms Tattoo Design of derden in gevaar kanbrengen.

3.4Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouderheeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Doms Tattoo Designte laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen. 

3.5 In hetgeval de persoon die door  Doms TattooDesign wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is,vindt de behandeling/levering door Doms Tattoo Design uitsluitend plaats metschriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. Indat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever.

3.6 DomsTattoo Design behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet mettoestemming van ouder/verzorger.

3.7DomsTattoo Design heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldiglegitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien deOpdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Doms Tattoo Design hetrecht de Opdracht te weigeren. 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Dooropdracht te geven aan Doms Tattoo Design erkent Opdrachtgever dat Doms TattooDesign een inspanningsverbintenis heeft. Doms Tattoo Design zal zich naar bestekunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Doms Tattoo Design kannooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. DomsTattoo Design is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken vanhet beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolgvan een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet ofgrove schuld is te wijten.

4.2 Voor hetgeval Doms Tattoo Design aansprakelijk wordt bevonden voor enige doorOpdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedragdat Doms Tattoo Design voor de betreffende levering van producten of dienstenaan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk rechtop schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet directna het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade tebeperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede DomsTattoo Design te zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogteheeft gesteld van alle te zake relevante informatie.

4.4DomsTattoo Design bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welkezij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kaninroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wiergedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn

5. Garantie 

Doms TattooDesign gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijngecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in hetWarenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op dezeAlgemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemenevoorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlandsrecht van toepassing.

6.2Geschillen tussen Doms Tattoo Design en Opdrachtgever, voortvloeiende uit deovereenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede vantoepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter vande Rechtbank te Den Bosch, behoudens indien Doms Tattoo Design als eisende ofverzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- ofvestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie 

Indien envoor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijkbezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroepkan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveelmogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan wordengedaan.

8. Slotbepaling 

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van DomsTattoo Design en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeldederden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat debedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van deOvereenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

Doms Tattoo en Design

Negende Reit 2

5233 JH s-Hertogenbosch

Tel : 06 46135525   

E mail : info@domstattoo-design.nl  

BTW : NL122566038B03   

KVK :61560391